Kestävä kehitys

YK:n jäsenmaat ovat sopineet kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmasta, joiden tavoitteena on ohjata maailman kehitysponnisteluja kestävämpään suuntaan. Agenda2030 tähtää nimensä mukaan viitoittamaan kestävän kehityksen toimia vuoteen 2030 asti. YK:n Agenda2030 painottaa yhteisiä ponnisteluja ja kestävän kehityksen tavoitteiden laajamittaisia vaikutuksia, jotka eivät rajoitu vain luontoon ja ilmastoon, vaan vaikuttavat elämämme kaikkiin osa-alueisiin – ja jotka tulisi huomioida kaikilla osa-alueilla. 

Kestävän kehityksen tavoitteisiin pääseminen edellyttää toimintatapojen muutosta kaikilta. Double Round haluaa olla edistämässä tavoitteita huomioimalla teemoja työskentelyssä asiakkaiden kanssa toiminnan sekä muutoksen kautta. Meillä on vain yksi planeetta ja jotta siitä ei tule kaatopaikkaa, on kestävää kehitystä edistäviin toimiin ryhdyttävä välittömästi. Kiertotalous on mahdollisuus, jossa ei ole mitään hävittävää, ainoastaan voitettavaa!

Kestävän kehityksen tärkeitä tavoitteita on yhteensä 17. Double Round on valinnut niistä erityisen huomion kohteeksi yhteensä kahdeksan tavoitetta. Uskomme, että ne ovat Suomessa toimiville organisaatioille konkreettisempia ja ympäristön kannalta kestävimpiä tavoitteita saavuttaa. Double Round haluaa auttaa näiden tavoitteiden saavuttamisessa sekä niiden tärkeyden viestimisessä. Sen vuoksi olemme nostaneet ne erityisesti esiin sivustollamme.

Lähde: Suomen YK-liitto / Tavoiteohjelma Agenda 2030

Lue lisää aiheesta: https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-tavoitteet 

Edullista ja puhdasta energiaa

Globaali energiankulutuksen kasvu vaatii muutosta ilmaston kannalta kestävään energiantuotantoon. Energian tulisi olla kaikille luotettavaa, kestävää, edullista ja uudenaikaista. Uusiutuvan energian lisäksi erityistä huomiota vaatii energiankulutuksen vähentäminen, sillä tällä hetkellä päästövähennykset eivät ole linjassaPariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden kanssa.

Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Talouskasvun tulee olla kestävää ja toimia keinona lisätä ja parantaa ihmisten hyvinvointia sekä työllisyyttä. Kiertotalouteen siirtyminen ei ole enää vaihtoehto, vaan väistämättömyys, jolla luodaan ihmisarvoista työtä sekä talouskasvua. Talouskasvu ei voi enää tapahtua kestävän kehityksen kustannuksella, vaan kasvu tapahtuu tulevaisuudessa sen ansiosta.

Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

Kestävän infrastruktuurin rakentaminen sekä kestävän teollisuuden ja innovaatioiden edistäminen ovat avainasemassa kestävän taloudellisen kasvun sekä työllisyyden takaamisessa. Kestävät valinnat tulisi huomioida jatkossa jo suunnittelutasolla ja tulevaisuuden teollisuuden sekä infrasturktuurien tulisikin tukea kestävän kehityksen tavoitteita. 

Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Kestävä kehitys ja sen rakentaminen tapahtuu siellä missä ihmiset ovat, mutta vaikutukset eivät jää vain kaupunkeihin vaan tavoittavat jokaisen. Kestävien kaupunkien ja yhteisöjen rakentamisella onkin merkittävä rooli ilmastotyössä, sillä niiden vaikutusalue ihmisten jokapäiväisessä elämässä on niin laaja. 

Vastuullista kuluttamista

Vastuullisen kulutuksen lisäksi kestäviin tuotantotapoihin tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä maapallon rajalliset resurssit eivät kestä kulutusta tämän hetkisessä mittakaavassa. Sekä kuluttamisessa että tuottamisessa katse tulisi kääntää kiertotalouteen ja hyödyntää olemassa olevia resursseja uuden tuottamisen ja hankkimisen sijaan.

Ilmastotekoja

Merkittävimmät ilmastonmuutoksen tuomat taloudelliset sekä inhimilliset tappiot liittyvät sään ääri-ilmiöihin, jotka ovat seuraus ilmaston lämpenemisestä. Ilmastoteot, kuten hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on tehtävä nyt, jotta ilmaston lämpenemisen eteneminen voidaan pysäyttää.

Vedenalainen elämä

Vesistöihin liittyvien ekosysteemien suojelu sekä puuttuminen kestämättömään veden käyttöön ja kulutukseen etenkin suurimpien käyttäjien osalta maatalos- sekä ruokatuotannossa auttaa takaamaan vesivarojen riittävyyden myös tulevaisuudessa.

Maanpäällinen elämä

Maaekosysteemien kestävän käytön edistäminen sekä suojelu tähtäävät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Kestämättömät toimet uhkaavat maaperän köyhtymisen lisäksi monia lajeja ja vaikutukset kaikkeen maanpäälliseen elämään ovat mittavat.