DOUBLE ROUND OY:N SOPIMUSEHDOT 12.10.2022 ALKAEN

1 YLEISTÄ

1.1

Näitä sopimusehtoja käytetään konsultointi- ja palvelutoiminnassa asiakkaan (myöhemmin Tilaaja) ja Double Round Oy:n (myöhemmin Toimittaja) välisissä toimeksiannoissa.

1.2

Tilaajan ja Toimittajan välisessä toimeksiannossa määritellään ainakin tehtävän sisältö, laajuus ja veloitusperuste.

2 TILAAJAN VELVOLLISUUDET JA VASTUUT

2.1 Tilaajan velvollisuudet

2.1.1

Tilaaja luovuttaa sovitun aikataulun mukaisesti Toimittajan käyttöön korvauksetta työn suorituksessa tarvittavat asiakirjat, dokumentaatiot ja muut tilaajan hallussa olevat perustiedot. 

2.1.2

Tilaaja hoitaa toimeksiantoon liittyvät säädösten ja viranomaismääräysten edellyttämät tehtävät, yhteydenpidon kumppaneihinsa, viranomaisiin sekä hankkii tarvittavat luvat, lisenssit ja käyttöoikeudet.

 2.1.3

Tilaajalla on oikeus valvoa toimeksiannon suorittamista ja antaa Toimittajalle työn suoritusohjeita.

2.1.4

Tilaajan tulee osaltaan huolehtia siitä, etteivät edellä mainitut toimenpiteet, suunnittelutyön tarkastukset eikä päätöksenteko viivästytä sovitun aikataulun mukaista tehtävän suorittamista ja valmistumista.

2.1.5

Jos Tilaaja tehtävää koskevan sopimuksen solmimisen jälkeen haluaa käyttää toimeksiantoon liittyvään tehtävään muita kumppaneita, jotka yhteistyössä Toimittajan kanssa suorittavat jonkin toimeksiantoon liittyvän olennaisen tehtävän, Toimittajalle tulee antaa mahdollisuus lausua mielipiteensä näiden valinnasta.

2.2 Tilaajan vastuut

2.2.1

Tilaaja on sopimuksessa ja näissä sopimusehdoissa määritellyllä tavalla vastuussa Toimittajalle vahingoista, jotka johtuvat Tilaajan tekemistä virheistä tai laiminlyönneistä. Tilaajan vahingonkorvauksen yläraja on enintään Toimittajan palkkioiden suuruinen viimeiseltä kuluneelta 12 kuukaudelta. Tilaajan vahingonkorvausvastuu Toimittajalle päättyy viimeistään Toimittajan vastuiden päättyessä. Nämä rajoitukset eivät kuitenkaan koske tapauksia, joissa on kyseessä tahallisuus tai törkeä tuottamus.

2.2.2

Tilaaja vastaa Toimittajalle antamistaan tehtävän perustiedoista, sitovista ohjeista ja määräyksistä. Tilaaja vastaa siitä, että Toimittajalle sähköisesti luovutettavat lähtötiedot ovat tietoteknisesti virheettömiä.

2.2.3

Tilaaja vastaa tutkimuksista mahdollisesti aiheutuvista väistämättömistä haitoista ja vahingoista.

2.2.4

Havaittuaan syntymässä olevan tai syntyneen vahingon Tilaajan on ilman aiheetonta viivästystä todistettavasti ilmoitettava siitä Toimittajalle enempien vahinkojen välttämiseksi.

3 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET JA VASTUUT

3.1 Toimittajan velvollisuudet

3.1.1

Toimittajan tulee asiantuntijana suorittaa saamansa tehtävä sen edellyttämällä ammattitaidolla objektiivisesti ja hyvää teknistä tapaa noudattaen sekä ottaen huomioon yhteisesti asetetut tavoitteet. 

3.1.2

Toimittajan tulee tehtävää suorittaessaan toimia yhteistyössä sovittujen muiden asiantuntijoiden kanssa.

3.1.3

Toimittajan tulee ilmoittaa toimeksiannoissa käyttämistään alihankkijoista asiakkaalle.  Rutiiniluontoisissa ja pienehköissä tehtävissä ei Tilaajan suostumusta tarvita. Tällöin alihankkijan työstä ei voida esittää tilaajalle suurempaa veloitusta kuin toimeksiantosopimuksessa on maksuperusteista sovittu. Toimittaja vastaa alihankkijansa työstä kuin omastaan.

3.1.4

Toimittajan tulee huolehtia siitä, että tehtävän suorittamiseen käytetään pätevyydeltään sopivaa henkilökuntaa.

3.2 Toimittajan vastuut

3.2.1

Toimittaja vastaa siitä, että hänen luovuttamansa suunnitelma tai suorittamansa tehtävä on sopimuksenmukainen. Jos Toimittajan laatimissa suunnitelmissa tai muissa asiakirjoissa havaitaan virheitä tai puutteita, Toimittajalla on oikeus ja velvollisuus korjata virheet ja puutteet. Toimittaja vastaa siitä, että Tilaajalle tai muille osapuolille sähköisesti luovutettavat aineistot ovat tietoteknisesti virheettömiä.

3.2.2

Toimittaja on sopimuksessa ja näissä sopimusehdoissa määritellyllä tavalla vastuussa tilaajalle aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat konsultin tekemistä virheistä tai laiminlyönneistä.

3.2.3

Toimittaja ei ole vastuussa vahingosta, joka johtuu tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä taikka muusta tulon menetyksestä, eikä voitosta, joka on jäänyt saamatta sen vuoksi, että sopimus kolmannen kanssa on rauennut tai jäänyt täyttämättä oikein, eikä muusta samankaltaisesta vaikeasti ennakoitavasta vahingosta tai muusta välillisestä vahingosta.

Toimittajan vahingonkorvauksen yläraja on enintään Tilaajan viimeisen 12 kuukauden aikana Toimittajalle sopimuksien mukaisesti maksamien suorituksien summa. Mikäli tästä poiketaan, on siitä mainittava erikseen sopimuksessa. Nämä rajoitukset eivät kuitenkaan koske tapauksia, joissa on kyseessä tahallisuus tai törkeä tuottamus.

3.2.4.

Toimittaja vastaa kolmannelle aiheuttamistaan vahingoista voimassa olevan lainsäädännön mukaan.

3.2.5

Havaittuaan syntymässä olevan tai syntyneen vahingon Toimittajan on ilman aiheetonta viivästystä todistettavasti ilmoitettava siitä Tilaajalle vahinkojen välttämiseksi, ja Toimittajalla on velvollisuus ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin vahingon vähentämiseksi tai poistamiseksi.

3.2.6

Toimittajan vastuu päättyy kuuden kuukauden kuluttua hänen suorittamansa tehtävän tai tekemänsä suunnitelman toimittamisesta.

3.2.7

Tilaajan on ilmoitettava korvausvaatimuksensa perusteiltaan yksilöityinä viipymättä ja viimeistään yhden vuoden kuluessa siitä lukien, kun on ilmennyt, että virhe on Toimittajan tekemä, uhalla, että Tilaaja menettää oikeutensa korvaukseen. Lopullinen korvausvaatimus on esitettävä kirjallisena yhden kuuden kuukauden kuluessa vastuuajan päättymisestä. Muussa tapauksessa Tilaaja menettää oikeutensa korvaukseen.

3.2.11

Toimittaja huolehtii riittävän vastuuvakuutuksen hankkimisesta.

4 KESKINÄINEN KOMMUNIKAATIO

4.1

Molemminpuolisen yhteydenpidon hoitamiseksi on Tilaajan tai Toimittajan pyynnöstä järjestettävä yhteisiä neuvotteluja toimeksiannon kuluessa. Jommankumman osapuolen pyytäessä on näistä tilaisuuksista laadittava kirjallinen muistio tai pöytäkirja, joka hyväksytään.

4.2

Toimittajan tulee välittömästi ilmoittaa Tilaajalle, mikäli ilmenee tarvetta sellaisiin selvityksiin, toimenpiteisiin tai tehtäviin, jotka eivät alunperin sisälly tehtävään tai luovat tarpeen muuttaa toimeksiantoa.

5 VELOITUSPERUSTEET

5.1 Yleistä

Toimittajan veloitus määritellään kirjallisessa suunnitelmassa (esitys, tekstidokumentti tai sähköposti). Se voi perustua yksittäisiin suoritteisiin tai olla kokonaispalkkio. Lisäksi veloitus voi perustua toimitettuihin jatkuviin palveluihin.

Matkustamisen kustannukset veloitetaan verottajan kullekin vuodelle hyväksymän ylimmän verottoman matkakorvauksen mukaisesti ja mahdollisuuksien mukaan julkisia kulkuneuvoja käyttäen. Kohtuulliset yöpymiseen liittyvät kustannukset veloitetaan mikäli se on matkan pituuden, keston tai ajankohdan vuoksi välttämätöntä.

Matka-aikaa ei veloiteta erikseen ellei sitä ole toimeksiannossa erikseen sovittu.

5.2 Maksusuoritukset

5.2.1

Toimittajalla on oikeus laskuttaa tilaajaa kuukausittain työn edistymisen perusteella tai hyväksytyn laskutuserittelyn mukaan siten, että oikeus laskutukseen syntyy sen jälkeen, kun tilaajalla on ollut mahdollisuus tarkastaa laskutuksen perusteet.

5.2.2

Sopimukseen perustuvat laskut on maksettava viipymättä, kun lasku on toimitettu Tilaajalle ja vastaava sopimuksenmukainen työvaihe on toimitettu tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi.

Jos Tilaaja ei toimeksiannossa sovittun mukaiseen eräpäivään mennessä täytä maksuvelvollisuuttaan, hän on velvollinen maksamaan Toimittajalle määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle korkolain mukaisen vuotuisen viivästyskoron maksun tapahtumiseen saakka.

Jos jostakin laskussa mainitusta osasta syntyy erimielisyyksiä, on riidaton osa siitä huolimatta maksettava sopimuksen mukaisesti. Mikäli Tilaaja ei täytä sopimuksen mukaista maksuvelvollisuuttaan, Toimittajalla on pidätysoikeus toimeksiannon kohteena olevaan aineistoon Tilaajan laiminlyöntiä vastaavasti niin kauan kun sopimuksen perusteella erääntyneitä saatavia on suorittamatta.

5.3 Laskutuksen valvonta

Tilaajalla on oikeus tarpeellisella valvonnalla kohtuullisessa ajassa varmistua siitä, että laskussa ilmoitettu ja tehty työ vastaavat toisiaan. Tilaajalla on oikeus saada tietoonsa ja tarkastaa aineisto, johon Toimittajan laskutus perustuu.

6 AINEISTO

6.1 Aineiston ja tietojen säilyttäminen

6.1.1

Tilaajalta tehtävän suoritusta varten saatua tai Toimittajan toimeksiannon perusteella luovuttamaa aineistoa ei saa luovuttaa kolmannen käyttöön tai ilmaista niiden sisältöä enempää kuin on välttämätöntä, ellei laista muuta johdu. Toimittajan ja Tilaajan tulee pitää toimeksiantoon liittyvät asiat salassa sen mukaan kuin siitä erikseen sovitaan.

6.1.2

Tehtävän tultua suoritetuksi on Toimittaja velvollinen luovuttamaan tilaajalle kaiken toimeksiannon täyttämistä edellyttämän aineiston. 

6.2 Tekijänoikeudet, aineiston ja tietojen luovuttaminen sekä oikeus keksintöön

6.2.1

Tilaajalla on oikeus keksintöön, joka on syntynyt tutkimus- tai kehitystyötä sisältävän toimeksiannon suoranaisena ratkaisuna. Tilaajan on ilmoitettava Toimittajalle vaatimuksensa keksintöön vuoden kuluessa saatuaan tiedon keksinnöstä uhalla, että Tilaaja menettää kyseisen oikeuden.

Toimittajalla on oikeus saada lisäkorvaus siinä tapauksessa, että Tilaajan oikeus keksintöön on olennaisesti arvokkaampi kuin mitä Toimittajalle tulevaan korvaukseen ja muihin olosuhteisiin nähden voidaan edellyttää. Korvausvaatimus on esitettävä kahden vuoden kuluessa siitä, kun tilaaja on saanut tiedon keksinnöstä.

6.2.2

Toimittajalla ei ole oikeutta luovuttaa Tilaajan toimeksiannosta syntynyttä aineistoa muille ilman tilaajan suostumusta.

7 AIKATAULU JA VIIVÄSTYMINEN

7.1

Työ on suoritettava ilman aiheetonta viivytystä. Tilaajan tulee aikataulua varten ilmoittaa työn alkamisajankohta sekä huolehtia siitä, että työn suorittamista varten riittävän yksilöity ja toteuttamiskelpoinen aikataulu laaditaan ajallaan. Sopijapuolten hyväksyttyä yhteisesti tehtävän suoritusta varten aikataulun on työ suoritettava sitä noudattaen.

7.2

Viivästymistä koskeva ilmoitus on kummankin sopijapuolen tehtävä viipymättä havaittuaan, että viivästys on tapahtunut tai tulee tapahtumaan. Samalla on ilmoitettava viivästymisen syy ja tehtävä ehdotus uudeksi aikatauluksi.

7.3

Työn viivästyksen johdosta ei makseta sopimussakkoa.

8 SOPIMUKSEN PURKAMINEN JA SIIRTÄMINEN

8.1 Tilaajan oikeus purkaa sopimus

8.1.1

Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos

– hanke peruuntuu ylivoimaisten tapahtumien (force majeure) johdosta,

– Toimittaja lopettaa toimintansa TAI
– Toimittaja asetetaan konkurssiin.

8.1.2

Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, ellei korjausta tapahdu kohtuullisessa ajassa tilaajan konsultille tekemästä kirjallisesta huomautuksesta huolimatta, mikäli Toimittaja ei aloita toimeksiantoa sovitun ajan kuluessa tai se ei tule valmistumaan, jossa tuloksia olisi enää mahdollista hyödyntää.

8.1.3

Jos hanke peruuntuu Tilaajasta riippuvasta syystä tai ellei purkamiselle ole näissä sopimusehdoissa mainittuja syitä, Toimittajalle maksataan täysi korvaus alkuperäisen toimeksiannon mukaisesti.

8.2 Toimittajan oikeus purkaa sopimus

8.2.1 

Toimittajalla on oikeus purkaa sopimus, jos Tilaaja asetetaan konkurssiin,

Toimittajan suoritukselle ilmaantuu kohdassa 8.1.1 rinnastettavia tai sellaisia vaikeuksia tai esteitä, jotka olennaisesti lisäävät tai muuttavat Toimittajan työtä ja joiden ei sopimuksentekohetkellä voida kohtuudella katsoa olleen tai pitäneen olla Toimittajan tiedossa ja joita hän ei ole voinut kohtuudella poistaa.

8.2.2

Toimittajalla on oikeus purkaa sopimus, ellei korjausta tapahdu kohtuullisessa ajassa Toimittajan Tilaajalle tekemästä kirjallisesta huomautuksesta huolimatta, seuraavissa tapauksissa:

– Tilaaja ei täytä sopimuksen mukaista maksuvelvollisuuttaan,
– Tilaaja estää toimenpiteillään tehtävän suorittamisen sopimuksen mukaisesti tai tehtävän suorittaminen Tilaajan tuottamuksesta käy mahdottomaksi,

– Tilaaja vaatii suorittamaan tehtävän hyvästä teknisestä, eettisestä tai ammatillisesta tavasta poiketen TAI
– Tilaaja menettelee muutoin olennaisesti sopimuksen vastaisesti.

Toimittajan on tällöin oikeus laskuttaa Tilaajalta syntyneet kustannukset.

8.3 Sopimuksen siirtäminen ja tehtävän päättyminen 

8.3.1

Toimeksiantoa ei voida siirtää ilman toisen sopijapuolen suostumusta.

8.3.2

Tehtävä katsotaan päättyneeksi silloin, kun sovitut työt on suoritettu ja tehtävää koskeva aineisto on sopimuksen mukaisesti luovutettu tilaajalle.

9 ERIMIELISYYDET JA NIIDEN RATKAISEMINEN 

9.1 Sovellettava laki

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

9.2 Osapuolten väliset neuvottelut

Osapuolet pyrkivät ensisijaisesti sopimaan mahdolliset erimielisyydet suoraan tai nimeämiensä edustajien välityksellä.

9.3 Yleinen alioikeus

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan yleisessä alioikeudessa. Oikeuspaikkana on Hämeenlinnan käräjäoikeus.