Tehokkuus motivaationa kiertotaloudelle

Timecap haluaa luoda uusia palveluja ja kasvaa selvästi toimialaa nopeammin

Double Round Oy lähti auttamaan Timecap Oy:tä kiertotalouden tavoitteiden määrittelyssä sekä kiertotalouteen pohjautuvien liiketoimintamahdollisuuksien jäsentämisessä. Tavoitteiden määrittely on oleellista, jotta ymmärretään selvitettävien asioiden kytkeytyminen yrityksen strategisiin tavoitteisiin sekä niiden ajallinen vaikuttavuus.

Timecap haluaa olla muutoksessa toimialaa nopeampi

Timecap Oy on suomalainen logistiikka-alan yritys, joka on erikoistunut räätälöityihin palveluihin hyödyntäen digitalisaatiota kuljetuspalveluiden tehokkuuden takaamiseksi. “Timecapillä keskeisessä roolissa ovat asiakkaat, joustavuus ja palveluiden jatkuva kehitys”, toteaa yhtiön toimitusjohtaja Jani Mäkinen. “Kyseessä on ratkaisujen sovittaminen yhteen, monimutkaiset rakennusprojektit ja oikea-aikainen logistiikkapalvelu”, hän jatkaa. Tämän vuoksi Timecap onkin valmiina vastaamaan logistiikka-alan murroksesta johtuvaan seuraavaan haasteeseen: löytämään kiertotaloudesta mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen. 

Muuttaako alustatalous logistiikka-alan?

Logistiikka-alalla keskeisimpiin muutoksiin digitalisaation ja uberisaation eli alustatalouden kasvun lisäksi lukeutuu ehdottomasti ympäristöystävällisyys ja kestävän kehityksen huomioiminen liiketoiminnassa. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi kuljetusten optimointia niin, että vältytään tyhjältä ajolta sekä kaluston ja polttoaineen päivittämistä ympäristöystävällisemmäksi. Lisäksi alustataloutta hyödyntäen kalustoa ja kuljettajia voidaan tulevaisuudessa jakaa muuttuvien tarpeiden sekä eri kuljetusyrityksien välillä.

Timecapin kanssa lähdimme selvittämään yhdessä näihin edessä oleviin muutoksiin liittyviä tavoitteita ja haasteita sekä jäsentämään sitä kautta jatkokehitykseen otettavia asioita.

Merkitys henkilöstölle ja sijoittajille

Selvitystyössä käytiin läpi nykyisen liiketoiminnan kautta alaan vaikuttavat muutosvoimat ja kytkettiin ne kiertotalouden teemoihin. Näin päästiin käsiksi keskeisimpiin aihioihin, joita yhtiön tavoitteiden avaamisen, kehityshankkeiden tiekartan sekä tulevaisuuspyörä-työskentelyn avulla lähdettiin syventämään. 

Kiertotalouden näkökulmasta Timecap Oy keskittyy parantamaan toimintaansa vähemmän ympäristöä kuormittavaksi, lisäämään yrityksen toiminnan merkityksellisyyttä henkilöstölle sekä tekemään yhtiöstä asiakkaille houkuttelevampi ja sijoittajille riskittömämpi.

Timecapille kiertotalouden tavoitteiksi muodostuivat seuraavat neljä kohtaa:

1. Kustannustehokkuus
2.Uusien tulovirtojen synnyttäminen
3.Uudet tuote- ja palveluinnovaatiot
4.Varautuminen markkinoiden muutokseen sekä houkuttelevuus markkinoilla

Jani Mäkinen toteaakin: “Nykyään haetaan sijoitetulle pääomalle mahdollisimman paljon tehokkuutta kierrättämällä kalustoa asiakkaalta toiselle ja minimoimalla joutokäyntiä ja ympäristökuormitusta. Ympäristön kuormituksen huomioiminen on yhä tärkeämpää myös asiakkaille.”

Uusilla toimintatavoilla kiertotalouden mahdollistaminen

Timecapille kiertotalouden tavoitteiden määrittely ja kiertotalouden mahdollisuuksien ideoiminen avaa ovia jatkokehitykselle sekä tulevaisuuden liiketoiminnan luomiselle. Kun keskeiset teemat on löydetty, on niiden potentiaalia mahdollista lähteä muuttamaan sanoista tekoihin!

Tehokkuuden lisääminen: Palvelu, jota asiakkaalle tuotetaan pitää saada kiertotalouden näkökulmasta toimimaan tehokkaasti eli tavarat ja tarpeet mahdollisimman hyvin kohtaamaan. Isona muutoksen ajurina on logistinen tehokkuus materiaalivirroissa. Tämä optimoi ympäristökuormitusta ja parantaa asiakasarvoa.

Täsmälogistiikka: Tarjotaan vaativissa olosuhteissa tehokasta logistiikkaa, joka minimoi kustannuksia ja tuottaa kilpailuetua asiakkaille. Esimerkkinä rakennuskohteet, joissa ei ole varastointitilaa ja täsmälogistiikan avulla pystytään vastaamaan siihen, että tavarat löytävät oikeaan paikkaan oikea-aikaisesti. Täsmälogistiikka laajemmassa mittakaavassa rakentuu suuresti alustatalouden mahdollisuuksien ja periaatteiden varaan.

Jatkuva muutos: Transformaatio kuljetusyrityksestä kokonaisvaltaisemmaksi palveluntarjoajaksi laajentaa toimintaa asiakkaan sekä myös toimitusasiakkaan puolelle. Tämä edellyttää myös jatkuvaa vastuullisuuden ja ympäristökuormituksen seurantaa ja valvontaa.

Double Round jatkaa Timecapin kanssa mahdollisuuksien selvittämistä ja kehittämistä, jotta Timecapin asettamat tavoitteet kiertotaloudelle ja yhtiön kehittymiselle voidaan saavuttaa. “Pienillä lähtötiedoilla on saatu kaivettua paljon tietoa esiin ja todelliset liiketoimintamahdollisuudet tulevat varmasti seuraavilla kierroksilla vielä paremmin hyödynnettäviksi”, Jani Mäkinen toteaa lopuksi.