Double Round lähestyy kiertotaloutta ja sen mahdollisuuksia positiivisesti ja ennakkoluulottomasti saaden yrityspäättäjät innostumaan kiertotaloudesta. Tämän jälkeen pystymme auttamaan yrityksiä ymmärtämään heidän nykyisen tilanteensa ja dokumentoimaan sen. Tuntemalla nykyisyyden voidaan lähteä katsomaan tulevaisuutta, joka tapahtuu suunnittelemalla yhdessä kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksia. Kun uusia aihioita viedään eteenpäin haluaa Double Round olla mukana todentamassa raaka-aineiden, tuotteiden ja palvelujen alkuperää, elinkaarta ja arvoketjuja. 

Tulevaisuuskestävän liiketoiminnan keynote-puheenvuorot sekä työpajat

Kuinka tehdä kannattavaa ja kestävää liiketoimintaa? Innostavissa tilaisuuksissa käsitellään tulevaisuuskestävää liiketoimintaa sekä kestävää kasvua kannattavuuden näkökulmasta. Kuulijoilta saadussa palautteessa korostuu inspiroiva ote kestävän liiketoiminnan mahdollisuuksiin sekä konkreettinen lähestymistapa esimerkkien kautta.

Työpajat sekä koulutukset vievät vielä syvemmälle konkreettisten toimenpiteiden ytimeen. Kuinka kehittää liiketoimintaa kestävämmäksi vihreän siirtymän vaatimuksien paineessa? Työpajoissa paneudutaan potentiaalin valjastamiseen tositoimiin sekä sen edellytyksiin.

Lisää tietoa keynote-puheenvuorojen teemoista löydät sivuston villeavaila.com kautta.

Green business potential -kartoitus

Kartoituksen avulla selvitetään yrityksen nykytilaa ja potentiaaleja. Toteutus tapahtuu haastattelemalla avainhenkilöitä ja täyttämällä yhdessä Double Roundin kehittämää analyysipohjaa.

Kartoituksessa käsitellään yrityksen koko prosessin aikaiset mahdollisuudet, hukattu arvo sekä tuhottu arvo. Lisäksi läpikäydään kiertotalouden liiketoimintamallit sekä pohditaan asioiden priorisointia ja vaikuttavuutta.

Kohdeyritys saa analyysistä itselleen käsityksen potentiaalisimmista kehityskohteistaan sekä prioriteettejä muutoksien osalta perustellussa muodossa.

Mini-hackathonit ja vihreän siirtymän virityspajat

Mini-hackathoneissa / virityspajoissa syvennytään kiertotalousliiketoiminnan mahdollisuuksiin (tai pohditaan ratkaisuja ongelmiin) eri alojen asiantuntijoiden johdolla tiiviissä keskustelevassa yleisötilaisuudessa, jossa käydään läpi konkreettisia kohdeyrityksien esimerkkitapauksia ja kehitetään esille tuotuihin kehittämiskohteisiin kestäviä ratkaisuja. Tämä on kaukana hackathon-tilaisuuksien suljetuista ja salaisista esityksistä pienelle porukalle.

Vihreän siirtymän virityspajoissa tarkastellaan tarkemmin kestävän liiketoiminnan potentiaaleja ja niihin liittyviä ratkaisuehdotuksia.

Tutustu palveluun tarkemmin omalla sivullaan.

Liiketoiminnan tavoitteet ja roadmap

Laaditaan suunnitelma, jossa huomioidaan yrityksen kunnianhimon taso, strategia, syntyvä arvo ja pohditaan mihin ollaan matkalla. Määritellään mittarit ja miltä haluttu lopputulos näyttää. Pohditaan myös yhdessä mikä on yrityksen kulttuuri asioiden kehittämiseen, mitkä asiat nopeuttavat ja hidastavat muutosta sekä millaisella roadmapilla muutos on mahdollista toteuttaa.

Tuotteen todentaminen ja läpinäkyväksi tekeminen

Todennettu ja läpinäkyvä tuote on arvokkaampi. Autamme tekemään datasta liiketoimintaa ja nostamaan yrityksen paikkaa arvoketjussa tekemällä kestävästä tuotteesta haluttavamman ja arvokkaamman markkinoilla.

Teknologisen pohjan mahdollistaa lohkoketjuteknologia – se mahdollistaa todennetun ja läpinäkyvän ratkaisun.

Turvallisuus → Minimoi petoksia ja luvatonta käyttöä
Läpinäkyvyys → Osan tiedoista voi tehdä julkiseksi ja siihen voi luottaa
Jäljitettävyys → Alkuperät ja mahdolliset toimitusketjut voidaan jäljittää
Nopeus → Paperittomat prosessit voidaan tehdä luotettavasti lohkoketjussa
Automaatio → Luotettava tietolähde mahdollistaa monien asioiden automatisoinnin

Kestävät palvelut ja tuotteet

Autamme Design Thinking- ja Lean Start Up -hengessä konseptin suunnittelussa, käyttöönotossa ja seurannassa.

Lisäksi autamme löytämään oikeat yhteistyökumppanit sekä laatimaan suunnitelman oikean hankerahoituksen hakemiseen ja .

Kestävän liiketoiminnan johtaminen ja mittaaminen

Kestävä liiketoiminta on jatkuva muutosprosessi, jossa autamme kestävyyden ja muutosjohtamisen erityisosaamisellamme.

Kestävän arvon synnyttäminen edellyttää tietoa asiakasarvosta, teknologiaa kerätä tätä tietoa ja arvon toteutumiseen sekä vastuullista/kestävää näkökulmaa.

Oikean suunnan löytämiseksi ja onnistumisen varmistamiseksi autamme mittaamaan liiketoiminnan nykytilaa, muutosta ja kestävyyttä.